วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Download เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ PBL ส่งภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561

Download เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ PBL ส่งภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561

1. แบบรายงานโครงงาน PBL บทที่ 1
  
  1.1 PBL เศรษฐกิจพอเพียง
  1.2 PBL สวนพฤกษศาสตร์
  1.3 PBL สะเต็มศึกษา

2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน PBL ประจำปีการศึกษา 2561
  2.1 ปฏิทิน PBL 2561
  2.2 เอกสารแนะนำการสืบค้นข้อมูล
  2.3 แบบเสนอชื่อโครงงาน PBL
  2.4 แบบลงชื่อนักเรียน


3. ตัวอย่างโครงงานสะเต็มศึกษา
  3.1 บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
  3.2 บทที่ 1-5
  3.3 บรรณานุกรม ภาคนวก

link รวมเอกสาร ข้อ 1 2 3  คลิกที่นี่

4. ไฟล์ประกอบ PBL บทที่ 2  (ล่าสุด 1 สิงหาคม 2561)
  4.1 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทที่ 2    

5. ไฟล์ประกอบ PBL บทที่ 3 (ล่าสุด 5 สิงหาคม 2561)
 5.1 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทที่ 3

6. แผนผังความคิดบูรณาการความรู้โครงงาน PBL กับองค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

7. เอกสารชี้แจงการส่งแผนผังความคิดบูรณาการความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน PBL ปีการศึกษา 2561 (Update 21/8/2561)

8. เอกสารแนะนำการสืบค้น (ฉบับปรับปรุง)

Download เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ PBL ส่งภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561

Download เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ PBL ส่งภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 1. แบบรายงานโครงงาน PBL บทที่ 1       1.1 PBL เศรษฐกิจพอเพียง   1.2...